Työntekijän sitouttaminen – kuinka pitää löydetyt timantit talossa?

sitoutuminen

Työntekijän sitouttaminen on hyväksi sekä työntekijälle että yritykselle. Henkilöstön sitoutuminen muodostuu henkilökohtaisesta tunnesiteestä yritystä ja yrityksen tavoitteita kohtaan. Henkilöstön ollessa sitoutunut, he näkevät organisaationsa positiivisessa valossa ja pysyvät organisaation palveluksessa. Kun yrityksen työntekijät ovat motivoituneita, näkyy se yrityksen taloudessa liikevaihdon kasvuna.

Yhtiön tärkeimpiä voimavaroja ovat heidän työntekijänsä. Siksi onkin erityisen tärkeää huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista. Työntekijöiden ollessa tyytyväisiä työhönsä, työympäristöönsä ja kokiessa työnsä merkitykselliseksi toimintaa ei ohjaa ainoastaan raha, vaan halu tehdä kaikkensa koko organisaation hyväksi. Sitoutunut työntekijä on valmis joustamaan työtavoistaan ja työajoistaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miten työntekijän sitoutumiseen voi vaikuttaa? – sitouttamisen keinoja on monia

Monet keinoista vaikuttaa sitoutumiseen ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia, mutta vaativat suunnitelmallista toimintaa. Työnantaja voi vaikuttaa työntekijöidensä sitoutumiseen aidosti arvostamalla heitä. Tärkeässä roolissa ovat avoimuus, luottamus sekä kunnioitus. On tärkeää, että molemmat osapuolet pystyvät keskustelemaan avoimesti asioista ja että he kokevat tulevansa kuulluiksi. Vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin ja päämääränä on työskennellä yhteisiä tavoitteita kohden. Konkreettisia toimia ovat muun muassa tarjoamalla työhön sopivat työkalut sekä pitämällä yllä hyväksyvää työilmapiiriä.

Henkilöstön pitää kokea pystyvänsä luottamaan yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä johtoon. Jollei luottamusta synny, työtekijä ei sitoudu yritykseen. Myös yrityksen arvojen sekä johtamiskulttuurin tulisi kohdata työntekijän arvojen kanssa. Työnantajan tulisi tarjota riittävästi monipuolisia kehitysmahdollisuuksia sekä antaa palautetta. Jollei työntekijä koe osan tai kaikkien näiden kriteerien täyttyvän, äänestää hän jaloillaan.

Lue lisää: Tunnistatko yrityksen osaamistarpeet? – osaamiskartoitus auttaa ennakoimaan ja lisää työhyvinvointia

Yhteenkuuluvuus sitouttaa työntekijän 

Työpaikan tutut kollegat ja kannustava esimies ovat myös tärkeä osa työtä. Ihmisellä on luontainen tarve kuulua ryhmään ja luoda merkityksellisiä ihmissuhteita. Työpaikalla vietetään suuri osa päivästä, joten on tärkeää, että työntekijä kokee yhteenkuuluvuutta muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Luomalla hyväksyvän ilmapiirin työpaikalle, johto ja muut työntekijät edesauttavat toiminnallaan sitoutumista työhön.

Miten työntekijän onnistunut sitouttaminen näkyy työntekijässä?

Työntekijän sitouttaminen on oleellista, sillä työhönsä sitoutunut henkilöstö on yleisesti tuottavampi ja tehokkaampi. Töihin on mukava tulla, työskentely on oma-aloitteista ja mahdollisia epäkohtia uskalletaan tuoda ilmi. Työssään viihtyvä henkilöstö jaksaa paremmin ja sairaspoissaolot vähentyvät. Vaikka muualla olisi avoimia työpaikkoja tarjolla, jää sitoutunut työntekijä suurella todennäköisyydellä nykyiseen paikkaansa.

Yksinkertaisuudessaan työhön sitoutuminen näkyy siinä, millaiseksi työntekijä kokee työnsä. Työ koetaan innostavaksi ja siihen halutaan käyttää aikaa sekä vaivaa. Sitoutunut työntekijä luottaa omiin kykyihinsä tehdä työnsä positiivisen palautteen, osoitetun luottamuksen sekä annettujen haasteiden ansiosta.

Sitoutunut työntekijä voi tietysti tuntea olonsa väsyneeksi pitkän työpäivän jälkeen. Väsymys kuitenkin koetaan positiivisena olotilana, sillä se yhdistetään päivän aikana suoritettuihin saavutuksiin. Tärkeää on löytää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä ja nauttia asioista työn ulkopuolella.

Take care of your employees and they will take care of your business. It’s as simple as that. -Richard Branson