Työyhteisön vaikutus omaan hyvinvointiin

Työhyvinvointi on usean tekijän summa. Siihen vaikuttavat monet osatekijät kuten työyhteisö, työympäristö, työprosessit ja johtaminen. Edellä mainituista osatekijöistä yksi haasteellisimmista hyvinvointiin vaikuttavista osasista on mielestäni työyhteisö. Tämä siksi, että työyhteisö koostuu useasta erillisestä palasesta, joiden kaikkien tulisi loksahdella yhteen palapelin palasten tavoin, jotta työyhteisö olisi eheä sekä hyvinvoiva, ja tarjoaisi siten positiivisen vaikutuksen työyhteisön jäsenten hyvinvointiin.

Työyhteisön ilmapiiri rakentuu useista siihen vaikuttavista seikoista. Työyhteisön sisäisellä toimivuudella, yhteisillä ja selkeillä tavoitteilla, aktiiviseen osallistumiseen kannustavalla ja kehittymismahdollisuuksia tarjoavalla toimintatavalla sekä avoimella ilmapiirillä on merkittävä vaikutus työyhteisön ja sen myötä myös yksittäisen työntekijän hyvinvointiin. Työyhteisön ilmapiiriä heikentäviä tekijöitä puolestaan ovat muun muassa työntekijöiden suuri vaihtuvuus, epäselvät tavoitteet, töiden huono organisointi tai vähäiset oman työn organisointimahdollisuudet, luovuutta kitkevät tiukat normit, toimimattomat henkilökemiat sekä etenemismahdollisuuksien puute.

Koen olevani onnekkaassa asemassa, sillä omassa työssäni saan mahdollisuuden vaikuttaa hyvin pitkälti oman työni organisointiin ja ehdottaa kaipaamiani koulutuksia ja muita kehitysideoita. Ihanat kollegat auttavat jaksamaan kiireistenkin työpäivien keskellä ja apua saa aina pyydettäessä. Yrityksemme strategiaa on ideoitu ja kehitetty työntekijöitä kuunnellen, joten selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt on kyetty rakentamaan eri osapuolet huomioiden.

Työyhteisöä voidaan kehittää, ja sitä tulisikin kehittää jatkuvasti. Onnistuneen työyhteisön luominen vaatii johdon sitoutumista ja ohjausta, mutta kannattaa muistaa, että huomattava rooli hyvän työyhteisön synnyttämisessä ja ylläpidossa on myös jokaisella työyhteisön jäsenellä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on sekä työnantajien että työntekijöiden yhteinen asia. Tuloksellinen edistäminen perustuu hyvään yhteistyöhön ja toteutuu onnistuneesti vain, mikäli kaikki työyhteisön jäsenet ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan. Jotta työilmapiiriä heikentäviltä miinoilta vältyttäisiin, jokaisen on hyvä miettiä aina silloin tällöin mitä minä kaipaan, ja mitä mahdollisille puutteille vois tehdä. Myös se, miten minä kohtelen muita, on kullanarvoinen asia työsuhteen toimivuuden kannalta. Useastikin metsä vastaa juuri kuten sinne huudetaan. Jos siis koet, että muu työyhteisö on sinua vastaan, on hyvä tarkastella kriittisesti myös omia asenteita ja toimintatapoja.

Työpaikkakiusaamisen suhteen jokaisella työpaikalla tulisi olla ehdoton nollatoleranssi. Kiusaaminen on vakava sosiaalinen konfliktitilanne, joka lisää stressiä ja heikentää oleellisesti työhyvinvointia. Kiusaajana saattaa olla esimerkiksi yksi tai useampi työkaveri, toisinaan myös esimies. Työpaikkakiusaamista voidaan koittaa minimoida johdon tiukalla kiusaamisen vastaisuudella, asiasta keskustelemalla sekä siten, että jokainen työyhteisön jäsen nostaisi epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen puheeksi, ja puuttuisi siihen havaitessaan tai kuullessaan siitä.

Koen itse toimivan työyhteisön erittäin merkittäväksi asiaksi oman hyvinvointi kannalta. On mukava tulla aamuisin työpaikkaan, jossa on välitön ja mukava ilmapiiri. Kannustavat työkaverit ja esimiehet auttavat kehittymään ja kehittämään toiminnan lisäksi myös itseä, jolloin ammatilliset haasteet pitävät mielen virkeänä ja ylläpitävät työmotivaatiota ja sen myötä omaa henkistä hyvinvointia.

Työyhteisön toimivuutta voidaan parantaa muun muassa kartoittamalla työyhteisön erilaisia persoonia ja tutustumalla kunkin persoonatyypin piirteisiin sekä toimintatapoihin. Meillä WP:llä on käytössä persoonatyyppidiagrammi, johon jokainen tiimimme jäsen sijoittuu persoonatyyppitestin tuloksen perusteella. Mielestäni tämä on erinomainen keino, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin toinen toisiamme. Kokonaisuus on osiensa summa. Yleistäen voidaan mielestäni sanoa, että hyvinvoiva työyhteisö koostuu hyvinvoivista jäsenistä ja toisinpäin. Näin alkuvuoden aikaan on hyvä asettaa tavoitteita tulevalle vuodelle. Henkilöstön hyvinvointi on kenties tärkein yrityksen peruspilareista, joten mitäpä jos tänä vuonna panostaisimme entistä enemmän työyhteisöjen hyvinvoinnin rakentamiseen sekä kehittämiseen, sillä työhyvinvointiin panostaminen on aina sijoitus joka tuottaa itsensä takaisin.

”Älä mene töihin, jotta voisit tehdä töitä. Mene töihin, jotta voisit olla erinomainen urallasi ja välittää ihmisistä ympärilläsi.” -Horst Schulze

Mira Salomaa
Henkilöstöassistentti